ת.לידה/גיל
בחר גיל
מצב משפחתי מין
ת.לידה בן\בת זוג
 
שם התוכנית גיל פרישה
יתרה צבורה      
   
 
 1. מקדמי ההמרה לחישוב פנסיית הזקנה הצפויה נקבעו בהתבסס על הנחת ריבית אפקטיבית שנתית של 4.38% בניכוי 0.3% דמי ניהול מנכסי הקרן (ריבית היוון שנתית נטו של 3.95%) בקרן הפנסיה המקיפה והנחת ריבית אפקטיבית של 4% בניכוי 0.3% דמי ניהול מנכסי הקרן (ריבית היוון שנתית נטו של 3.69%) בקרן הכללית.
 2. יובהר כי חישוב הזכויות יעשה על פי התשואה נטו שתושג בפועל ודמי הניהול שישולמו בפועל.
 3. התוצאה שמתקבלת מבוססת, בין היתר, על הנתונים אותם הזנת במחשבון נכון להיום, ובכלל זה תאריך לידתך, מצבך המשפחתי, מינך, ויתרתך בקרן במועד הפקת התחזית.
 4. הפנסיות מבוססות על הבסיסים האקטואריים ותנאי התקנון הקיימים. החישוב בפועל ייעשה על פי הבסיסים האקטואריים והתקנון שיהיו בתוקף במועד האירוע המזכה.
 5. כל הסכומים הינם במונחי ברוטו לפני ניכוי מס (אם יידרש) והינם לצורך הערכה בלבד ואין להסתמך עליהם.
 6. פנסיית הזקנה הצפויה מהווה הערכה בלבד ומבוססת על ההנחות והנתונים כמתואר לעיל, בכל מקרה של סטייה באחת או יותר מההנחות או שוני באחד או יותר מהנתונים עשויה הפנסיה בפועל להיות שונה באופן מהותי מהפנסיה הצפויה.
 7. החישוב אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש והוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני מקצועי המבוסס על המאפיינים והצרכים המיוחדים לכל אדם.
 8. מבוטח שהיה זכאי לקבלת קצבת נכות ב- 24 החודשים שקדמו למועד הפרישה אינו רשאי לבחור במסלול פרישה הכולל תשלומים מובטחים.
 9. כל עוד ישנה אלמנה לא ניתן לוותר על בחירת שיעור פנסיה לשאירי פנסיונר.
 10. עם קבלת התשלום הראשון לא יתאפשרו שינויים בתוכנית הפרישה.
 11. דוח זה הנו להמחשה בלבד ואין בו כדי להוות אסמכתה על רישום הזכויות והנתונים האישיים בקרן הפנסיה המקיפה או הכללית.
 12. כל האמור במסמך זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
 13. הסימולטור פותח ע"י חברת אלמגור(אריק) ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ.