ת.לידה/גיל
בחר גיל
מצב משפחתי מין
ת.לידה בן\בת זוג
אחוז לאלמן/נת פנסיונר
תאריך הצטרפות
ייעוד התכנית
גיל פרישה
מסלול ביטוחי משך הבטחה סוג עמית
תקציב לפי:
יתרה צבורה
הזן את המס' שמופיע בתמונה:
יש להזין את הקוד שמופיע בתמונה שליד. פעולה זו מסייעת להבטיח כי אדם מזין את הפרמטרים ולא מכונה
עובדמעסיקפיצוייםסה"כ
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
7.00% 6.50% 0.00% 13.50%
7.00% 6.50% 6.00% 19.50%
7.00% 6.50% 8.33% 21.83%

תחזית זכויות לתוכנית פנסיונית

פרטי תקציב

פנסיית זקנה

פנסיית נכות

שארי עמית פעיל

 1. מקדמי ההמרה לחישוב פנסיית הזקנה הצפויה נקבעו בהתבסס על הנחת ריבית אפקטיבית שנתית של 4.38% בניכוי 0.5% דמי ניהול מנכסי הקרן (ריבית היוון שנתית נטו של 3.74%) בקרן הפנסיה המקיפה והנחת ריבית אפקטיבית של 4% בניכוי 0.5% דמי ניהול מנכסי הקרן (ריבית היוון שנתית נטו של 3.48%) בקרן הכללית.
 2. תחזית הפנסיה מבוססת על תשואה צפויה של 4.38% בניכוי 0.5% דמי ניהול (תשואה נטו 3.74%) בקרן המקיפה ותשואה צפויה של 4% בניכוי 1.1% דמי ניהול (תשואה נטו 2.86%) בקרן הכללית.
 3. הפנסיה והצבירה למועד הפרישה חושבו בהסתמך על דמי הניהול מהפקדות שרשאית הקרן לגבות, כדלקמן: בקרן המקיפה- 6% מהפקדות ובקרן הכללית – 4% מהפקדות.
 4. יובהר כי חישוב הזכויות יעשה על פי התשואה נטו שתושג בפועל ודמי הניהול שישולמו בפועל.
 5. התוצאה שמתקבלת מבוססת, בין היתר, על הנתונים אותם הזנת במחשבון נכון להיום, ובכלל זה תאריך לידתך, מצבך המשפחתי, מינך, יתרתך בקרן במועד הפקת התחזית, גובה ההפקדות לקרן הפנסיה בהנחה שתמשיך להפקיד באופן שוטף ורציף את סכום ההפקדה שהזנת עד למועד הפרישה לזקנה (גיל 64 לנשים, גיל 67 לגברים), מסלול הביטוח ומסלול הפרישה הנבחר. החישוב מבוסס גם על הנחות כלליות אשר ייתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים שלך.
 6. הפנסיות מבוססות על הבסיסים האקטואריים ותנאי התקנון הקיימים. החישוב בפועל ייעשה על פי הבסיסים האקטואריים והתקנון שיהיו בתוקף במועד האירוע המזכה.
 7. כל הסכומים הינם במונחי ברוטו לפני ניכוי מס (אם יידרש) והינם לצורך הערכה בלבד ואין להסתמך עליהם.
 8. פנסיית הזקנה הצפויה מהווה הערכה בלבד ומבוססת על ההנחות והנתונים כמתואר לעיל, בכל מקרה של סטייה באחת או יותר מההנחות או שוני באחד או יותר מהנתונים עשויה הפנסיה בפועל להיות שונה באופן מהותי מהפנסיה הצפויה
 9. מבוטח שהיה זכאי לקבלת קצבת נכות ב- 24 החודשים שקדמו למועד הפרישה אינו רשאי לבחור במסלול פרישה הכולל תשלומים מובטחים.
 10. החישוב אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש והוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני ואינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני מקצועי המבוסס על המאפיינים והצרכים המיוחדים לכל אדם.
 11. דוח זה הנו להמחשה בלבד ואין בו כדי להוות אסמכתה על רישום הזכויות והנתונים האישיים בקרן הפנסיה המקיפה או הכללית.
 12. הסימולטור פותח ע"י חברת אלמגור(אריק) ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ