פרטי העמית
תאריך לידה/גיל
גיל קבלת פנסיה
מין
מצב משפחתי
סוג העמית
פרטי התוכנית
סוג התוכנית
יתרה צבורה  ₪
מסלול ביטוחי תאריך הצטרפות
משך הבטחת קצבה  
תוכל לבחור לבצע את חישוב הפנסיה לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
 ₪
 ₪
 ₪
עובדמעסיקפיצוייםסה"כ
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
6.00% 6.50% 6.00% 18.50%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
7.00% 7.50% 8.33% 22.83%
הזן את המס' שמופיע בתמונה:
יש להזין את הקוד שמופיע בתמונה שליד. פעולה זו מסייעת להבטיח כי אדם מזין את הפרמטרים ולא מכונה
תוצאות חישוב לגיל פרישה
פנסיית פרישה קצבת נכות מקסימום שאירים   הפקדה חודשית
- - -   -
סה"כ צבירה צפויה נכות סיעודית קצבת אלמן/ה יתום/ה שכר קובע עמית
- - - - -  

* אין במידע המוצג לעיל משום להוות המלצה לרכישת קרן פנסיה או להוות תחליף למתן ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ו/או
פנסיוני ולפיכך, אין במידע זה בכדי להחליף קבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.
הנתונים חושבו על בסיס המידע שהוזן ובהתאם לתקנון הקרן בנוסחו מעת לעת.
ההצטרפות כפופה להוראות התקנון בנוסחו מעת לעת. ט.ל.ח
* החישוב בוצע על בסיס הנחת תשואה שנתית נטו בקרן הפנסיה המקיפה בשיעור של 3.74% ובקרן הפנסיה הכללית בשיעור של 3.48% והכל בהתאם להוראות אגף שוק ההון ותקנוני הקרנות.  הנחת התשואה עשויה להשתנות ואין בה כדי לחייב את החברה להשגת תשואות עודפות.